Provincie: raakt Vlietzone beschermde status kwijt?

Eerder waren wij tevreden met het Provinciale beleid m.b.t. de Vlietzone – zoals vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie – waarin o.a. staat dat de Vlietzone zo groen mogelijk moet blijven. Ook de plannen van Den Haag om de watergebonden bedrijven – asfaltcentrale, betonbedrijven en de vuiloverslag – uit de Binckhorst te verplaatsen naar de Vlietzone werden door de Provincie niet geaccepteerd. De landgoederen in de Vlietzone werden goed beschermd in een speciale verordening.

In de zojuist gepubliceerde Ontwerp Visie Ruimte & Mobiliteit en Ontwerp Verordening Ruimte 2014 van de Gedeputeerde Staten van Zuidholland lijkt het dat dit beleid gedeeltelijk wordt losgelaten.

In onze zienswijze vragen we de Provincie de groene dolestellingen voor de Vlietzone te handhaven.

De tekst van de zienswijze vindt u hier.