Activiteiten 2002-2009

Samen met de bewoners van Park Leeuwenbergh hebben we diverse vergunningen van de gemeente Den Haag beoordeeld en zonodig bezwaar gemaakt. We hebben meerdere malen overleg gevoerd met bewoners, ambtenaren en vergunningaanvragers. Dit alles met wisselend succes. Bomenkap hebben we niet tegen kunnen houden; de bouw van een ballonhal wel.

Samen met de Stichting Mooi Voorburg en de wijkvereniging Oud Voorburg hebben we actie gevoerd tegen de nieuwbouwplannen voor Huize Rustoord. Het bouwplan is ingetrokken.

We hebben heel snel schriftelijk gereageerd op de foeilelijke en veel te grote naamborden bij de Vlietbruggen, door de Provincie geplaatst. De borden zijn vervangen door de huidige, kleinere borden.

Tot 2006 hebben we ons verzet tegen de komst van het ADO stadion naar Forepark. We hebben alle mogelijkheden van inspraak benut. Maar ook tegelijkertijd deelgenomen aan overleg om te komen tot een veiligheidsplan waarbij de belangen van de inwoners en winkeliers van Voorburg opgenomen werden. De eerste jaren na de opening hebben we in elk geval geen last ondervonden van het stadion. Nu ADO weer in de eredivisie zal spelen, moet dit veiligheidsplan zijn dienst gaan bewijzen. De tunnel onder de A4 speelt daarin een cruciale rol. Die tunnel is nog niet gerealiseerd. We hebben de wethouder naar de stand van zaken gevraagd.

Vanaf 2005 hebben we deelgenomen aan de Klankbordgroep Trekvliettracé. We hebben ons ingezet voor een goede voorlichting naar de inwoners. Tijdig en zo volledig mogelijk mogelijk. En we hebben de lange boortunnel nagestreefd.

We hebben inspraak geleverd op diverse nota’s van het Stadsgewest Haaglanden over ruimtelijke ordening en mobiliteit.

De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in het netwerken. We hebben overleg bijgewoond met het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg, het Haags Milieu Centrum, de wijkorganisaties van Leidschendam-Voorburg, de Volkstuinverenigingen in de Vlietrand, Helicopterplatform Ypenburg. We hebben deelgenomen aan een excursie naar de Vlietrand van de regionale PvdA-fracties in de regio. We hebben alle belangrijke voorlichtingsavonden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg bijgewoond. We hebben contacten gelegd met raadsleden van Den Haag en we onderhouden de contacten met de raadsleden van Leidschendam-Voorburg al jarenlang heel nauwgezet. We praten regelmatig bij met de heren Rensen en Houtzager en Beimers, wethouders van Leidschendam-Voorburg. In Den Haag ligt dat moeilijker. We hebben contact met de ambtenaar van het stadsdeelkantoor in Leidschenveen-Ypenburg. We wonen regelmatig het Politiek café bij in het Atrium van het Haagse stadhuis. We worden uitgenodigd door politieke partijen in Leidschendam-Voorburg. Maar ook de ambtenaren worden met grote regelmaat gebeld en aan hun jasje getrokken tijdens allerlei bijeenkomsten.

We hebben ons verdiept in diverse plannen van de overheid, zoals het Luchtkwaliteitsplan, de beoordeling van het Prinsjesdagpakket, aanpak Luchtkwaliteit 2005 van het Milieu en Natuur Planbureau, nota De Wervel van de provincie over windmolens.

In 2008 had het Regionaal Structuur Plan Haaglanden ons aller aandacht. Voor het definitief vastgestelde plan, zie hier. niet gevonden
Samen met een aantal van de aangesloten organisaties en particulieren heeft de Vereniging in 2008 2x ingesproken inzake het ontwerpstructuurplan, eenmaal in de commissievergadering en eenmaal in de voltallige raad. Het was indrukwekkend: 17 sprekers die achtereenvolgens uit allerlei invalshoeken ageerden tegen de plannen van Haaglanden om de Vlietzone vol te bouwen.
We boekten een bescheiden succesje, doordat Den Haag gedwongen werd toch weer uit te kijken naar een vervangende locatie voor de watergebonden vervuilende industrie.

De nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones geeft het beleid van de gemeente Den Haag weer voor de periode 2008-2018. Op de website van de gemeente vindt u hier niet gevonden de nota. De Vereniging heeft in het voorjaar van 2008 haar zienswijze ingediend op de Nota. Op 6 januari 2009 is de nota behandeld in de raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefbaarheid. Op basis van onze inspraak is besloten bij de uitwerking van het Masterplan Vlietzone een nieuwe ecologische zone ‘Vlietzone’ in te passen.

Op 24 april 2009 hebben we over de Vliet gevaren met de Trekschuit De Hadrianus van de Stichting De Ooievaart/De Vlietvaart. Op onze uitnodiging hebben meegevaren: raadsleden en ambtenaren uit Den Haag, leden van Provinciale Staten en ambtenaren van de Provincie, journalisten, iemand namens Fonds 1818. Doel was het presenteren van onze alternatieven voor de Nota van Uitgangspunten en alternatieve locaties voor de milieuhinderlijke bedrijven uit de Binckhorst.Voor een uitgebreid verslag van de boottocht, klik hier.

De PvdA bracht 25 september 2009 een werkbezoek aan de Vlietzone; de VVD volgde op 19 november. Beide dagen hebben we uitgebreid ons plan kunnen presenteren om vervolgens op de fiets te laten zien wat er allemaal de moeite van het behouden waard is.

In 2009 hebben we verder zienswijzen uitgebracht over de volgende onderwerpen: Trajectnota / MER A4 Delft-Schiedam. Ontwerp-bestemmingsplan Park Hoornwijck en Laan van Zuidhoorn, Ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Binckhorst

Overige activiteiten in 2008-2009:
* persconferentie in Hofwijck over de Structuurvisie Haaglanden
* persbericht over Structuurvisie Randstad 2040
* bezwaarschrift kapvergunning 70 oude bomen aan de Waterpas
* bezwaar gemaakt tegen bouwplannen tegenover Huygensmuseum Hofwijck
* helihaven op het GAVI terrein in Ypenburg: wij steunen de bewoners van Ypenburg in hun actie tegen de komst van zo’n helihaven.
* artikelen in wijkblad van Oud Voorburg en Voorburg West: veel nieuwe leden
* bezoek aan TNO terrein: momenteel in gebruik voor militaire doeleinden. Er liggen mooie waterplassen en een groot deel is bebost. Het betreft 43 ha en het moet mogelijk zijn een flink gebied groen en water te sparen.