Nog meer leegstand?

Eenzijdige visie Plannen Bedrijvenpark Westvliet

De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft forse kritiek op de plannen die Bedrijven Belang Westvliet en Bedrijven Investeringen Zone Westvliet aan de Haagse wethouder Saskia Bruines hebben aangeboden.
De visie van deze ondernemersverenigingen rond bedrijventerrein Westvliet richten zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderdeel van deze plannen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een haven en meer ruimte voor vervuilende en watergebonden bedrijven met een hoge milieucategorie. Bedrijven die de gemeente Den Haag graag uit de Binckhorst ziet verdwijnen, zoals de asfaltcentrale en Afvalverwerking Rijnmond. Houdt Vlietrand Groen mist in deze visie de leefbaarheid en het besef van het cultuur-historisch belang van dit gebied. Daarom wil de Vereniging zo snel mogelijk in gesprek met de indieners, de gemeente Den Haag en de provincie. Met als doel gezamenlijk te praten over een visie die wel uitgaat van het belang van de Vlietzone als groene buffer voor de stad en als toekomstig onderdeel van het Landschapspark Zuidvleugel.

Vereniging Houdt Vlietrand Groen vindt de visie van de bedrijven rond Westvliet daarom niet toekomstbestendig en te eenzijdig. De plannen lijken voor de gemeente Den Haag – met een groot tekort aan bedrijventerreinen – erg aantrekkelijk. Maar Den Haag heeft ook een ernstig gebrek aan groen. En dat groen is nu juist in diezelfde Vlietzone te vinden.

Houdt Vlietrand Groen vindt de plannen ambivalent. Aan de ene kant is het doel het vergroenen en aantrekkelijker maken van het park. Maar aan de andere kant wordt gesproken over het verhogen van de bouwhoogte tot 24 meter, het verdichten van de bebouwing en het toestaan van bedrijven met een hogere milieudruk. Ook valt op dat de visie aangeeft dat dit deel van de Vlietzone niet voor bewoning is. Echter, naast dit terrein ligt al een woonwijk, namelijk Park Leeuwenbergh. Ook deze inwoners zijn niet betrokken. De Westvlietweg zelf kent een lintbebouwing, die er al flink wat jaren ligt. Willen we nu echt zware industrie als achtergrond voor museum Hofwijk? En hoe kan de gemeente Den Haag de hittestress in de stad – door klimaatverandering – aanpakken als het tegelijkertijd de groene randen aan de stad volbouwt? Er is juist dringend behoefte aan bomen en groen.

De ondernemersverenigingen stellen dat hun visie is gebaseerd op bestaande documentatie over de Vlietzone, waaronder het plan van de Houdt Vlietrand Groen. Er zijn inderdaad enkele elementen van terug te vinden. Maar de combinatie van meer milieuvervuilende bedrijven en nieuwe (en hogere) bebouwing leidt tot verdere aantasting van het groen en grotere verrommeling van het landschap. Daarnaast bestaat deze visie alleen uit de inbreng van bedrijven. Het is onduidelijk hoeveel draagvlak er voor deze plannen is bij bewoners en maatschappelijke organisaties, met hen is immers niet gesproken. Een eenzijdige visie dus….

Vereniging Houdt Vlietrand Groen pleit al 25 jaar voor één integrale visie op de Vlietzone. En werkt samen met bewoners en andere maatschappelijke organisaties om dit voor elkaar te krijgen. Wij gaan hierover dan ook graag in gesprek met de bedrijvenverenigingen rond Westvliet en de auteurs van deze visie.