Haagse plannen voor de Vlietzone 2018

Het groen beschermt en verbetert de woonkwaliteit van de bewoners langs de beide oevers van de Vloet en de daar achterliggende omgeving. Houdt Vlietrand Groen is daarom samen met andere belangenorganisaties actief in de richting van de Provincie Zuid Holland en de gemeende Den Haag.

Na de gemeentelijke herindeling in 2002 ligt een belangrijk deel van de Vlietzone in de gemeente Den Haag. Na een periode van rust tijdens de economische crisis heeft de gemeente Den Haag de plannen van 2006 weer uit de kast gehaald. Plan is om de Binckhorst met hoge bebouwing te verstedelijken. De grote vervuilende bedrijven: de asfaltcentrale, de betoncentrale en de huisvuiloverslag wil Den Haag verplaatsen naar de Vlietzone. Hierdoor zal een groot deel van de groene zone langs de Vliet verdwijnen en daarmee ook het cultuurhistorisch waardevolle landschap langs de Vliet.

Houdt Vlietrand Groen maakt zich zorgen over de aantasting van de groene zone. We hebben daarom een “zienswijze” geschreven op het toekomstige omgevingsbeleid van de Provincie Zuid Holland. Daarin wijzen we op het belang van de waarde van de Vlietzone als groene zone voor de hele regio en dat het een beschermingsniveau verdient in het kader van Bijzondere Provinciale Natuurgebieden of Landschappen. We hebben de Statenleden dringend verzocht de Provincie de regie te laten voeren over een integraal gebiedsplan voor de Vlietzone. Daarbij moeten alle aangrenzende gemeentes worden betrokken. Dat verzoek is in een motie verwoord en unaniem aangenomen door alle fracties van de provincie. De provincie zal een visie opstellen waarbij erfgoedlijnen en trekvaarten in acht worden genomen.

De Vliet en daarmee ook de Vlietzone is voor de hele omgeving net zo belangrijk als het Haase Bos, het Malieveld en Park Sorghvliet in Den Haag.

Samen staan we sterker. Houdt Vlietrand Groen werkt samen met wijkverenigingen Oud Voorburg, Leidschendam Oud Zuid en Park Leeuwenbergh, de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, de Stcithing Meyvliet en de twee Volkstuinverenigingen De Groene Zoom en Leeuwenbergh.