Als er een windturbine over de dam is volgen er meer…..!

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft groot bezwaar tegen plaatsing van een windturbine in de Vlietzone. De plaatsing van een windturbine achten wij in strijd met de beheersverordening voor de Vlietzone.

Wethouder Rabin Baldewsingh stelt in een gesprek met TV West dat het slechts een enkele windturbine betreft. De wethouder heeft echter op andere momenten de hoop uit gesproken dat deze windturbine een aanzuigende werking heeft en dat meer bedrijven in het gebied windturbines willen gaan plaatsen. Wij vinden dit een kwalijke ontwikkeling.

Het gebied lijkt door de gemeente Den Haag uitsluitend bekeken te worden vanaf de A4, zonder de talrijke huizen aan de overzijde van de Vliet in Voorburg en de Zeeheldenwijk van Leidschendam in ogenschouw te nemen. Ook wordt geen rekening gehouden met het bestaan van fraaie buitenplaatsen aan de Vliet als Huize Eemwijk.
De Vereniging is van mening dat de te plaatsen windturbine de leefomgeving en in het bijzonder de leefbaarheid van de Vlietzone en de hieraan gelegen beschermde stads- en dorpsgezichten en woonwijken zal aantasten.

Wij juichen dan ook toe dat de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag zich tegen plaatsing van de windturbine heeft uitgesproken.

Verder verbazen wij ons over dit plan, omdat Eneco reeds in 2011 heeft afgezien van het plaatsen van windturbines op deze plek met als overweging:
– de verwachte lagere windsnelheden (beperkte opbrengst),
– de aanwezigheid van veel omwonenden (veel overlast geluid en slagschaduw) en
– een grote onrendabele top.

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen is overigens niet tegen windturbines, daar het een vorm van duurzame energie betreft. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met de omgeving en wij zijn van mening dat de omgeving op dit moment ondergeschikt gemaakt wordt aan de eventuele plaatsing van een windturbine.

PERSBERICHT 4 juli 2013

bezwaarschrift 1e fase
bezwaarschrift 2e fase (niet gevonden)